8. razred
DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI


   .

IZIRNI PREDMET – ŠPANŠČINA II.  (nadaljevanje) (8. razred)

Osvajanje tujih jezikov ne prinaša zgolj večjih možnosti pri izbiri študija ali zaposlitve, temveč hkrati pomaga graditi strpno in demokratično družbo. Otrokom odkriva nove svetove, kulture ter navade in običaje ljudi. Spoznavanje tujih jezikov spodbuja zanimanje za drugačnost in otroke vzgaja k strpnosti, solidarnosti, spoštovanju drugačnosti in k sodelovanju z drugimi.

Španščina je po številu govorcev tretji najbolj razširjen jezik na svetu (440 milijonov maternih govorcev), je eden izmed najpomembnejših jezikov Evropske unije in eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Cilji in nameni učenja španščine v OŠ so:

  • osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini;
  • osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južno ameriške družbe in kulture;
  • pomoč pri razvoju pozitivne samozavesti otrok in pri premagovanju strahu pred govorjenjem pred drugimi;
  • prepoznavanje in spodbujanje razvoja individualnih osebnostnih in jezikovnih sposobnosti otrok.

Izbirni predmet španščina je trileten in obsega 70 šolskih ur v enem šolskem letu. Izvaja se dvakrat tedensko (dve uri na teden), zato učencem ni potrebno izbirati drugega izbirnega predmeta.

Španščino II. si lahko izberejo le učenci, ki so že v 7. razredu obiskovali izbirni predmet španščina I. 

Predmet bo poučevala gospa Nina Smerke.


..

IZIRNI PREDMET – LIKOVNO SNOVANJE  II. (8. razred)

Predmet je namenjen učencem, ki so likovno bolj ustvarjalni in želijo svoje umetniške talente na tem področju dodatno razvijati. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE je enoletni predmet, ki je vezan na razred. Program predmeta v eni uri tedensko zajema naslednja področja in vsebine:

Risanje
Učenci se navajajo na samostojnejše komponiranje risbe po načelih kompozicije, ostrijo si čut za opazovanje predmetov v okolju in naravi ter si razvijajo likovni spomin in domišljijo.

Slikanje
Učenci si bogatijo zmožnost mešanja barv in občutek za barvno ravnovesje, spoznavajo različne slikarske tehnike in spoznajo računalnik kot slikarsko orodje.

Kiparstvo
Učenci se seznanijo z različnimi kiparskimi tehnikami. Oblikujejo kipe in reliefe iz različnih materialov.

Cilj vrednotenja ni samo ocena končnega izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela in prizadevanja. K predmetu likovno snovanje so vabljeni vsi učenci, ki radi rišejo, ustvarjajo z barvami, oblikujejo iz različnih materialov in nasploh želijo razvijati ustvarjalno mišljenje.

Predmet je enoleten in je vezan na razred. Poučuje ga gospa Tamara Šterlek.


IZIRNI PREDMET – ŠOLSKO NOVINARSTVO – VZGOJA ZA MEDIJE – Radio (8. razred)
(šolsko novinarstvo, tisk, šolski radio)

Glavni cilji predmetov so:

  •  kritično analiziranje, ocenjevanje in izdelovanje različnih medijskih oblik,
  •  spoznavanje medijskih institucij, kategorij in tehnologij, medijskega občinstva in jezikov,
  •  spoznavanje skupnih značilnosti medijev,
  •  nastanek in razvoj medijev,
  •  značilnosti posameznega medija,
  •  pomen novinarske etike,
  •  oglaševanje in propaganda,
  •  delo novinarjev v različnih medijih.

Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. V celotnem času učenci dopolnjujejo spletni časopis in ustvarjajo ostale medijske vsebine za potrebe šole.

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


 

IZIRNI PREDMET – FILMSKA VZGOJA I.   (8. razred)

Film je eno najbolj razširjenih področij umetnosti med mladimi. V ospredju filmske vzgoje je obravnavanje filma kot umetnosti, množičnega medija in tehničnega proizvoda.

Učenci se boste seznanili z različnimi vrstami in žanri filma, si ogledali različne filme in jih interpretirali, se poučili o zgodovini filma (tudi slovenskega) ter izdelali svoj animirani film.

Pouk bo zaradi ogledov filmov potekal strnjeno po 3 šolske ure skupaj po pouku, z možnostjo obiska kinematografa.

Predmet je enoleten vezan na razred. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


 

IZBIRNI PREDMET – LITERARNI KLUB  (8. razred)

Literarni klub je namenjen vsem, ki radi pokukate v svet knjige ter tudi za tiste, ki radi ustvarjate: stripe, zgodbe, pravljice, basni, bloge, poezije, … v vseh jezikih.

Pri literarnem klubu bomo brali knjige po vašem izboru in se o njih ustvarjalno pogovarjali. Srečali se bomo tudi z ustvarjalnim pisanjem ter sodobnimi avtorji.
V dogovoru z vami bomo lahko sodelovali tudi na javnih natečajih.

Cilji:

  • Pogovarjati se o prebranem besedilu.
  • Predstavljati in utemeljevati lastna stališča.
  • Primerjati umetnostna besedila.
  • Ustvarjati doživljajska in domišljijska besedila.
  • Odzivati se na prebrano besedilo.
  • Spoznati avtorja in z njim voditi literarni klub.
  • Obiskati knjižnico / knjigarno in si ogledati / soustvariti literarno delavnico.

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.

 


 

IZIRNI PREDMET – ŠAH 2 – ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE  (8. in 9. razred)

Program je enoletni, izberejo ga lahko učenci od sedmega do devetega razreda, in sicer vsi učenci, ki jih veseli igranje šaha in odkrivanje njegovih skrivnosti. Lahko so začetniki ali pa že seznanjeni s pravili in načinom šahovske igre.

Minimalna znanja:

  • razlikujejo osnovne kombinacijske prvine (udar, varovanje, odmik, delovanje na polja, uničenje, odvlek, zavlek, zapolnitev in izpraznitev polja, ustavitev in izpustitev kmeta, odprtje, podaljšanje in
   presekanje linije) in jih prepoznajo na praktičnih primerih;
  • opišejo in uporabijo načelo aktivnosti;
  • izračunajo stopnjo prisile in velikost žrtve.

Temeljna znanja:

  • poznajo in razlikujejo pojme menjave, kombinacije, žrtve ter jih prepoznajo na praktičnih primerih;
  • poznajo in razlikujejo kombinacijske figurne sestave (vezave in baterije) ter jih prepoznajo na praktičnih primerih;
  • rešijo preproste kombinacije iz osnovnih in posebnih kombinacijskih prvin (rošada, vzetje kmeta pri prehodu, pat, večni šah, ponavljanje potez) ter sestavljenih (vezave, baterije);
  • uporabijo osnovna pravila igre v odprtih otvoritvah;
  • izračunajo tempe v odprtih otvoritvah;
  • znajo pravilne uvodne obrambne poteze proti vsaj eni gambitni otvoritvi belega in jih utemeljijo s pravili odprtih otvoritev (načelo aktivnosti, hiter in skladen razvoj, nadzor nad središčem, stremljenje
   k ohranjanju oz. prevzemu pobude);
  • znajo končnice kralja in kmeta proti kralju in v njih uporabijo metode: opozicija, boj za ključna polja, igra na pat, pravilo kvadrata.

Učenje poteka v razredu, v katerem so šahovske garniture, ure in v računalniški učilnici.

Predmet si učenec lahko izbere, če je v letošnjem letu v 7. ali 8. razredu obiskoval predmet Šahovske osnove.

Letno število ur je 35 oz. 32 in poteka po eno uro na teden. Predmet poučuje gospa Petra Kojc.


 

IZIRNI PREDMET – ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI  (8. razred)

Razširili bomo vaše osnovno znanje o odnosu med človekom in naravo ter odvisnosti človeka od narave. Podrobneje bomo raziskali, kako živijo ljudje na različni delih našega planeta, npr. na polarnih območjih, v tropskem gozdu, v bližini vulkanov in še kje.
Spoznali bomo načine prilagajanja človeka na različne pogoje za življenje, negativne posledice človekovega izkoriščanja naravnih dobrin in nevarnosti, ki jih povzroča rušenje naravnega ravnovesja in še marsikaj!

Kako bo potekalo delo in ocenjevanje?

Predmet učencev ne bo dodatno obremenjeval,  delo bo potekalo na sproščen in zanimiv način. Klasičnega preverjanja znanja za oceno ne bo, ocenjeni bodo izdelki (pisna poročila, plakati, predstavitve) učencev.

Predmet je enoleten, obsega 35 ur in spada v področje geografije.   

Poučevala ga bo gospa Ana Lavre.


NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI PREDMETI TER ŠPORT


 

IZIRNI PREDMET – Multimedija  (računalništvo) (8. razred)

Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Računalništvo – Urejanje besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

  • učenci spoznajo računalnik kot orodje za kreiranje slike, zvoka, glasbe in videa,
  • učenci spoznajo osnove izdelave predstavitve z računalnikom,
  • seznanijo se z načinom pridobivanja raziskovalnih podatkov – anketiranjem. 
  • izdelajo projektno nalogo v programu Microsoft PowerPoint oz. Impress (Open Office); v katero vključijo vse elemente dobre predstavitve (besedilo, slika, zvok, animacija, z grafi prikazani podatki…).

Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli. 

Učenec lahko predmet izbere, če je predhodno obiskoval predmet Urejanje besedil v 7. razredu.

Predmet poučuje gospod Jure Uranič.


 

IZBIRNI PREDMET – VEZENJE: OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA
(8. razred)

Vezenje spada med slovensko kulturno dediščino, ki jo želimo ponovno oživiti in ohraniti za
prihodnost. Vezenje je umetniško delo, s katerim se lahko okrasi soba, vezenina
se lahko uporabi na vseh oblačilih in modnih dodatkih, npr. obleki, ovratniku,
broški, zapestnici, torbici, nakupovalni vrečki, knjižnem ovitku ali kazalu.

Splošni cilj predmeta:

  • Učenci pri praktičnem delu razvijajo ročne spretnosti, pridobivajo delovne
   navade, krepijo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost.
  • Učencem želim posredovati znanja s področja vezenja in vezenin in tako
   obuditi kulturno dediščino.
  • Učenci spoznajo vezenine in načine vezenja kot pomemben element
   kulturne dediščine.

Potrebščine: pribor za vezenje (igle, platno, preje, naprstnik, škarje).

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Tejka Jager.IZIRNI PREDMET – ROBOTIKA V TEHNIKI (8. razred)

Pri tem predmetu se učenci seznanijo z osnovami robotov v industriji, domu in pri zabavi. Spoznajo
uporabo robotov, izvedbe, pogonske sklope, senzorje, krmiljenje, osnove elektrotehnike in
preprostega programiranja robotov. Učenci bodo s kompleti Lego sestavljali delujoče modele industrijskih in mobilnih robotov, ki jih bodo preko vmesnika upravljali z računalnikom, tablicami ali pametnimi telefoni.

Predmet robotika v tehniki povezuje vsebine iz tehničnih področij:
mehanika, strojni elementi, komunikacije, elektrotehnika, računalniško krmiljeni sistemi,
programiranje robotov.

Učenci in učenke pri predmetu:

  • spoznajo različne oblike uporabe računalniške tehnologije,
  • spoznavajo osnovne pojme robotike in računalniško vodene proizvodnje,
  • berejo, rišejo in sestavljajo sheme električnih krmilj in razumejo njihovo delovanje,
  • načrtujejo in s sestavljankami izdelajo različne računalniško krmiljene modele,
  • uporabljajo računalnik in spoznavajo njegovo vlogo pri krmiljenju zgrajenih modelov,
  • razvijajo sposobnost prostorske predstavljivosti,
  • poznajo vlogo računalniškega vmesnika pri krmiljenju strojev in naprav,
  • naštejejo in opišejo področja z računalniško vodeno tehnologijo in kritično presojajo vpliv
   tega področja na tehnologijo in okolje,
  • pridobivajo in uporabijo informacije in znanje s področja robotike iz monografij, periodičnega
   tiska in interneta,
  • z uporabo projektnega in eksperimentalnega dela ter konstruiranja usvojijo temeljne metode
   in oblike dela, značilne za tehnično-tehnološko področje,
  • razvijajo sposobnost za delo v skupini,
  • razvijajo psihomotorične sposobnosti,
  • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov,
  • spoznavajo poklice s področja elektronike, elektrotehnike, računalništva … in sposobnosti, ki
   jih potrebujejo zanje.

Predmet je enoleten vezan na razred. Poučuje ga gospa Petra Ermenc Strnad.


.

IZIRNI PREDMET – OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE (8. razred)

Učenci bodo  izdelovali valjaste predmete s struženjem. Izdelajo in uporabijo tehnično dokumentacijo in projektirajo uporaben izdelek. Spoznajo stroje,  primerjajo lastnosti in spoznavajo sestavo orodij, strojev… Opravljajo osnovne delovne operacije in se navajajo na organizacijo in planiranje proizvodnje. Uporabljajo zaščitna sredstva. Večina časa je namenjena praktičnemu delu v tehniški delavnici. Zaradi narave dela se predmet lahko izvaja vsak drugi teden v blok urah.

Predmet poučuje gospa Vilma Ošlak in je enoleten.


.

IZIRNI PREDMET – POSKUSI V KEMIJI (8. razred)

Izbirni predmet Poskusi v kemiji lahko učenci izberejo v 8. razredu.
Učencem predmet omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine pridobljene pri pouku kemije. Učenci spoznajo metode varnega eksperimentalnega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje:

  • postavljanje hipotez,
  • opazovanje in opisovanje pojavov,
  • zbiranje, beleženje in predstavitve opažanj in rezultatov,
  • prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Predmeta sta enoletna. Poučuje ju gospa Nika Lesjak.


 

IZIRNI PREDMET – IZBRANI ŠPORT   (8. razred)

Pri izbranem športu bodo učenci:

  • razvijali nekatere funkcionalne in gibalne sposobnosti,
  •  opravljali dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja,
  • nadgradili tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
  • spoznali namen redne športne vadbe,
  • spoznali določena pravila,
  • spoznali vpliv tega športa na organizem,
  • povezali različna znanja drugih predmetov z izbranim športom (družba, biologija, etika in družba…),
  • ob spoštovanju pravil športnega obnašanja spoznavali medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost,
  • doživljali vpliv športne vadbe na dobro počutje.

Vsebine:
–  izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov,
–  učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov.

Predmete s športnih vsebin pokrivajo: Robert Suholežnik, Igor Fenko in Urh PotekoPRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2024 – 2025

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti. Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!
  

Nazaj na stran Izbirni predmeti