ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo.
Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja prekosvetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.


ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI:

PEDAGOGINJA Mojca Guček, univ. dipl. ped.

•   telefon 03-7800 555 ali 031/690 246,
•   dopoldanske govorilne ure: vsak torek od 7.30 do 8.15, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter po predhodnem dogovoru, na podružnicah prosim za predhodne telefonske dogovore,
•   konzultacije in govorilne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure (možno tudi po dogovoru), na podružničnih šolah po dogovoru,

•  e-mail: mojca.gucek@guest.arnes.si,
•  pošta: Mojca Guček, OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik

SOCIALNA PEDAGOGINJA Urška Kovač Jurčenko, univ. dipl. soc. ped.

•   telefon 03/7800 554 ali 031/690 235,
•   dopoldanske govorilne ure: vsak ponedeljek od 7.30 do 8.15, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter po predhodnem dogovoru, na podružnicah prosim za predhodne telefonske dogovore,
•   konzultacije in govorilne ure: vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure (možno tudi po dogovoru), na podružničnih šolah po dogovoru,
•   e-mail: urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si,
•   pošta: Urška Kovač Jurčenko, OŠ Vojnik, Prušnikova 14, 3212 Vojnik

 

Pedagoginja – delovna področja:svetovalnap

 • vpis šolskih novincev, koordinacija roditeljskega sestanka in uvajalnih uric;
 • vključevanje v oblikovanje oddelkov;
 • koordinacija dela z učenci z učnimi težavami in učenci s posebnimi potrebami;
 • koordinacija dela z nadarjenimi učenci, organizacija tabora za identificirane nadarjene učence;
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči;
 • svetovanje in sledenje napredka učencev, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje;
 • vodenje zbirk osebnih podatkov;
 • svetovalno delo z učenci;
 • svetovalno in posvetovalno delo s starši;
 • svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;
 • vključevanje v oddelčne skupnosti v smislu preventivnih delavnic ali v obliki dejavnosti pomoči;
 • načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega dela;
 • vpisi in prepisi učencev;
 • podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učenca;
 • timsko delo z učitelji, izvajalci DSP, vodstvom in zunanjimi strokovnjaki;
 • sodelovanje pri načrtovanju strokovnih izpopolnjevanj za učitelje in strokovnih predavanj za starše;
 • vključevanje v strokovne time in aktive ter študijske skupine;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, ZD, ZŠ …).

Socialna pedagoginja – delovna področja:

 • koordinatorica nacionalnega preverjanja znanja;
 • vodenje karierne orientacije za učence tretje triade;
 • izvedba roditeljskega sestanka za starše učencev 9. razredov – vpis v srednje šole;
 • vključevanje v oblikovanje oddelkov;
 • vpis v srednje šole;
 • svetovanje in sledenje napredka učencev, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje;
 • delo z učenci, ki imajo čustvene in vedenjske težave;
 • vodenje zbirk osebnih podatkov;
 • svetovalno delo z učenci;
 • svetovalno in posvetovalno delo s starši;
 • svetovalno in posvetovalno delo z učitelji;
 • vključevanje v oddelčne skupnosti v smislu preventivnih delavnic ali v obliki dejavnosti pomoči;
 • načrtovanje, spremljanje in evalvacija šolskega svetovalnega dela;
 • iskanje in nudenje oblik podpore in pomoči socialno ogroženim učencem;
 • koordinacija zobozdravstvene preventive;
 • koordinacija sistematskih pregledov z ZD Celje;
 • koordinacija Vzgoje za zdravje;
 • koordinacija izobraževanja na domu;
 • timsko delo z učitelji, izvajalci DSP, vodstvom in zunanjimi strokovnjaki;
 • sodelovanje pri načrtovanju strokovnih izpopolnjevanj za učitelje in strokovnih predavanj za starše;
 • vključevanje v strokovne time in aktive ter študijske skupine;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, ZD, ZŠ …).