Šolski okoliš OŠ Vojnik je zelo velik. Zajema kraje v okolici matične šole v Vojniku in kraje okoli podružničnih šol v Novi Cerkvi, Socki in Šmartnem v Rožni dolini.

Osnovna šola Vojnik — matična šola: Vojnik, Arclin, Pristava, Razgor, Koblek, Gradišče pri Vojniku, Bovše,Bezovica, Tomaž nad Vojnikom, Želče, Gabrovec pri Dramljah, Hrastnik, Črešnjevec, Razgorce, Kladnart, Male Dole, Jankova, Globoče, Ivenca, Konjsko, Lešje.

Podružnlčna šola Nova Cerkev: Nova Cerkev, Razdelj, Novake, Straža pri Novi Cerkvi, Homec, Vizore, Lemberg pri Novi Cerkvi, Hrenova, Polže, Višnja vas.

Podružnična šola Socka: Socka, Trnovlje pri Socki, Selce, Velika Raven, Čreskova, Landek,Zlateče.
Podružnična šola Šmartno v Rožnl dolinl: Šmartno v Rožni dolini, Loče, Brezova, Rožni vrh, Otemna,Jezerce pri Šmartnem, Pepelno, Zavrh pri Galiciji, Šentjungert, Slatina v Rožni dolini.

Osvetljena področja na sliki prikazujejo kraje, ki so v šolskem okolišu!

okolis2

Na zemljvidu so naši šolski okoliši videti takole:

Matična šola Vojnik

01-maticna

Podružnična šola Nova Cerkev

01-nc

Podružnična šola Šmartno v Rožni dolini

01-sm

Podružnična šola Socka

01-socka

Natančnejše podatke o okoliših šol najdete na prostodostopnem delu programa Sokol na portalu MIZŠ.

01-sokol