DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI


.

ŠPANŠČINA I.  

Osvajanje tujih jezikov ne prinaša zgolj večjih možnosti pri izbiri študija ali zaposlitve, temveč hkrati pomaga graditi strpno in demokratično družbo. Otrokom odkriva nove svetove, kulture ter navade in običaje ljudi. Spoznavanje tujih jezikov spodbuja zanimanje za drugačnost in otroke vzgaja k strpnosti, solidarnosti, spoštovanju drugačnosti in k sodelovanju z drugimi.

Španščina je po številu govorcev tretji najbolj razširjen jezik na svetu (440 milijonov maternih govorcev), je eden izmed najpomembnejših jezikov Evropske unije in eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Cilji in nameni učenja španščine v OŠ so:

  • osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini;
  • osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južnoameriške družbe in kulture;
  • pomoč pri razvoju pozitivne samozavesti otrok in pri premagovanju strahu pred govorjenjem pred drugimi;
  • prepoznavanje in spodbujanje razvoja individualnih osebnostnih in jezikovnih sposobnosti otrok.

Izbirni predmet španščina je trileten in obsega 70 šolskih ur v enem šolskem letu. Izvaja se dvakrat tedensko (dve uri na teden), zato učencem ni potrebno izbirati drugega izbirnega predmeta. Obiskovanje predmeta španščina I. je pogoj za prijavo k španščini II. v naslednjem šolskem letu.

Predmet bo poučevala gospa Nina Smerke.


..

LIKOVNO SNOVANJE  I.

Predmet je namenjen učencem, ki so likovno bolj ustvarjalni in želijo svoje umetniške talente na tem področju dodatno razvijati. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE je enoletni predmet, ki je vezan na razred. Program predmeta v eni uri tedensko zajema naslednja področja in vsebine:

Risanje
Učenci se navajajo na samostojnejše komponiranje risbe po načelih kompozicije, ostrijo si čut za opazovanje predmetov v okolju in naravi ter si razvijajo likovni spomin in domišljijo.

Slikanje
Učenci si bogatijo zmožnost mešanja barv in občutek za barvno ravnovesje, spoznavajo različne slikarske tehnike in spoznajo računalnik kot slikarsko orodje.

Kiparstvo
Učenci se seznanijo z različnimi kiparskimi tehnikami. Oblikujejo kipe in reliefe iz različnih materialov.

Cilj vrednotenja ni samo ocena končnega izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela in prizadevanja. K predmetu likovno snovanje so vabljeni vsi učenci, ki radi rišejo, ustvarjajo z barvami, oblikujejo iz različnih materialov in nasploh želijo razvijati ustvarjalno mišljenje.

Predmet je enoleten in je vezan na razred. Poučuje ga gospa  Sanja Stropnik.


.

ŠOLSKO NOVINARSTVO
(šolsko novinarstvo, tisk, šolski radio)

Glavni cilji predmetov so:

  •  kritično analiziranje, ocenjevanje in izdelovanje različnih medijskih oblik,
  •  spoznavanje medijskih institucij, kategorij in tehnologij, medijskega občinstva in jezikov,
  •  spoznavanje skupnih značilnosti medijev,
  •  nastanek in razvoj medijev,
  •  značilnosti posameznega medija,
  •  pomen novinarske etike,
  •  oglaševanje in propaganda,
  •  delo novinarjev v različnih medijih.

Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. V celotnem času učenci dopolnjujejo spletni časopis in ustvarjajo ostale medijske vsebine za potrebe šole.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

Izbirni predmet VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI je enoletni izbirni predmet. Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste, nekatere bolj, druge pa se pojavljajo v večjih časovnih intervalih. Za vse velike nesreče je značilno, da ogrožajo življenja, uničujejo premoženje, pridelke ipd., zato je izredno pomembna pripravljenost posameznikov nanje. Od tega, kako bomo ravnali med nesrečo in po njej, je namreč lahko odvisno tudi naše preživetje.

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih in zunajšolskih dejavnostih. S predmetom pri učencih spodbujamo dejaven odnos do okolja, naravnih in drugih nesreč ter pripravljenost pomagati in opravljati prostovoljno delo.

Učenci bodo pri predmetu:

  • spoznali naravne in druge nesreče ter opredelili vrste, vzroke in posledice nesreč v ožjem in širšem okolju,
  • spoznali in ovrednotili temeljne reševalne službe in organizacije, ki so danes vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • pridobili izkušnje in razvijali spretnosti ter veščine za primerno ukrepanje pred nesrečami, med njimi in po njih, s poudarkom na nesrečah, ki lahko nastanejo v njihovem ožjem okolju,
  • razvijali vrednote solidarnosti in prostovoljnosti ter se zavedali pomena varnosti kot vrednote,
  • spoznali pomen evakuacije ob ogroženosti, izdelali evakuacijski načrt in ga tudi preizkusili.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospod Robert Suholežnik.


IZBIRNI PREDMET – ŠAH 1 – ŠAHOVSKE OSNOVE (7., 8. in 9. razred)

Program je enoletni, izberejo ga lahko učenci od sedmega do devetega razreda, in sicer vsi učenci, ki jih veseli igranje šaha in odkrivanje njegovih skrivnosti. Lahko so začetniki ali pa že seznanjeni s pravili in načinom šahovske igre.

Minimalna znanja:

  • odigrajo partijo, jo zapišejo (notirajo) in uporabijo klasično šahovsko uro;
  • izračunajo in uporabijo menjalne vrednosti ter izračunajo materialno prednost;
  • matirajo golega kralja (a) z damo, (b) s trdnjavo.

Temeljna znanja:

  • poznajo zemljepis šahovnice in določijo barvo posameznih polj na njej;
  • uporabijo pravila načrtne igre;
  • poznajo osnovna pravila odprtih iger (načelo aktivnosti, hiter in skladen razvoj, nadzor nad središčem) in jih uporabijo v praksi;
  • rešijo preproste taktične naloge v eni, dveh ali treh potezah;
  • vodijo kmeta v damo in pri tem uporabijo pravilo kvadrata in opozicije; • kaznujejo začetniške napake v odprtih igrah;
  • poznajo glavne zvrsti šahovske igre: klasični, problemski, dopisni, slepi, računalniški, hitropotezni, pospešeni, polpospešeni šah ter šah prek svetovnega spleta.

Učenje poteka v razredu, v katerem so šahovske garniture, ure in v računalniški učilnici.

Letno število ur je 35 oz. 32 in poteka po eno uro na teden. Predmet poučuje Petra Kojc


VERSTVA IN ETIKA I.

Izbirni  predmet Verstva in etika je triletni predmet in ni namenjen samo učencem, ki obiskujejo katoliški verouk. Pri predmetu verstva in etika se učenci namreč seznanijo z največjimi svetovnimi religijami (krščanstvo, hinduizem, budizem, judovstvo, islam) ter spoznavajo njihove značilnosti in posebnosti. Predmet učence navaja k strpnosti in medsebojnem spoštovanju ter razvija sposobnost razumeti druge.

Predmet obsega 35 ur na leto.
Predmet bo poučevala gospa Simona Šarlah.

 


.
NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI PREDMETI TER ŠPORT


.

Urejanje besedil (računalništvo)

  • učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika;
  • učenci spoznajo osnove urejanja in oblikovanja besedil;
  •  izdelajo projektno nalogo v programu Microsoft Word oz. Writer (Open Office);
   v katero vključijo besedilo, slike in tabele.

Pouk se izvaja v računalniški učilnici.  Vsak od predmetov je enoleten. Obseg ur: 35 ur/leto

Predmet poučuje gospa Vilma Ošlak.


.

OBDELAVA GRADIV – LES

Učenci bodo izdelovali predmete iz lesa. Izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo, uporabijo obdelovalne postopke in ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti. Merijo, spoznavajo osnovna orodja in se navajajo na organizacijo. Spoznajo nevarnosti pri delu. Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti. Večina časa je namenjena praktičnemu delu v tehniški delavnici. Zaradi narave dela se predmet lahko izvaja vsak drugi teden v blok urah.

Predmet poučuje gospa Petra Ermenc Strnad in je enoleten.


.

ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA 

Izbirni predmet astronomija poskuša zadostiti potrebam mladega človeka, ki raziskuje svoj položaj v svetu predvsem na relaciji Jaz – Zemlja, Zemlja – Sonce in Sonce ter ostalo vesolje.

Pri predmetu se bodo učenci naučili opazovati nebo, iskati vzroke za razne pojave v vesolju, naučili se bodo načrtovati, izvajali bodo preprosta opazovanja s teleskopi in izdelovali različne modele nebesnih teles. 

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Tatjana Hedžet.


ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Vsebina predmeta in dejavnosti:

  • Opravljati dalj časa trajajoče dejavnosti v naravi s poudarkom na vztrajnosti.
  • Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti.
  • Seznaniti se z načinom zdrave prehrane.
  • Seznaniti se z nekaterimi sodobnimi športno rekreativnimi dejavnostmi, ki imajo ugoden vpliv na izboljševanje zdravstvenega stanja ljudi.
  • Vplivati na oblikovanje in razvoj stališč do zdravega načina življenja.
  • Aktivnosti v naravi: pohodništvo, kolesarjenje, plavanje.
  • Aktivnosti v telovadnici: badminton, igre z žogo (odbojka, košarka, nogomet), aerobika.

Predmete s športnih vsebin pokrivajo: Robert Suholežnik, Igor Fenko in Urh Poteko


.

PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2023 – 2024

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti. Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!

 


Nazaj na stran Izbirni predmeti