7. razred

DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETIIZBIRNI PREDMET – ŠPANŠČINA I. (7. razred)

Osvajanje tujih jezikov ne prinaša zgolj večjih možnosti pri izbiri študija ali zaposlitve, temveč hkrati pomaga graditi strpno in demokratično družbo. Otrokom odkriva nove svetove, kulture ter navade in običaje ljudi. Spoznavanje tujih jezikov spodbuja zanimanje za drugačnost in otroke vzgaja k strpnosti, solidarnosti, spoštovanju drugačnosti in k sodelovanju z drugimi.

Španščina je po številu govorcev tretji najbolj razširjen jezik na svetu (440 milijonov maternih govorcev), je eden izmed najpomembnejših jezikov Evropske unije in eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Cilji in nameni učenja španščine v OŠ so:

  • osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini;
  • osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južnoameriške družbe in kulture;
  • pomoč pri razvoju pozitivne samozavesti otrok in pri premagovanju strahu pred govorjenjem pred drugimi;
  • prepoznavanje in spodbujanje razvoja individualnih osebnostnih in jezikovnih sposobnosti otrok.

Izbirni predmet španščina je trileten in obsega 70 šolskih ur v enem šolskem letu. Izvaja se dvakrat tedensko (dve uri na teden), zato učencem ni potrebno izbirati drugega izbirnega predmeta. Obiskovanje predmeta španščina I. je pogoj za prijavo k španščini II. v naslednjem šolskem letu.

Predmet bo poučevala gospa Nina Smerke.


IZBIRNI PREDMET – LIKOVNO SNOVANJE  I. (7. razred)

Predmet je namenjen učencem, ki so likovno bolj ustvarjalni in želijo svoje umetniške talente na tem področju dodatno razvijati. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE je enoletni predmet, ki je vezan na razred. Program predmeta v eni uri tedensko zajema naslednja področja in vsebine:

Risanje
Učenci se navajajo na samostojnejše komponiranje risbe po načelih kompozicije, ostrijo si čut za opazovanje predmetov v okolju in naravi ter si razvijajo likovni spomin in domišljijo.

Slikanje
Učenci si bogatijo zmožnost mešanja barv in občutek za barvno ravnovesje, spoznavajo različne slikarske tehnike in spoznajo računalnik kot slikarsko orodje.

Kiparstvo
Učenci se seznanijo z različnimi kiparskimi tehnikami. Oblikujejo kipe in reliefe iz različnih materialov.

Cilj vrednotenja ni samo ocena končnega izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela in prizadevanja. K predmetu likovno snovanje so vabljeni vsi učenci, ki radi rišejo, ustvarjajo z barvami, oblikujejo iz različnih materialov in nasploh želijo razvijati ustvarjalno mišljenje.

Predmet je enoleten in je vezan na razred. Poučuje ga gospa Tamara Štrlek.


.

IZBIRNI PREDMET – ŠOLSKO NOVINARSTVO – VZGOJA ZA MEDIJE – Radio (7. razred)

Glavni cilji predmetov so:

  •  kritično analiziranje, ocenjevanje in izdelovanje različnih medijskih oblik,
  •  spoznavanje medijskih institucij, kategorij in tehnologij, medijskega občinstva in jezikov,
  •  spoznavanje skupnih značilnosti medijev,
  •  nastanek in razvoj medijev,
  •  značilnosti posameznega medija,
  •  pomen novinarske etike,
  •  oglaševanje in propaganda,
  •  delo novinarjev v različnih medijih.

Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. V celotnem času učenci dopolnjujejo spletni časopis in ustvarjajo ostale medijske vsebine za potrebe šole.

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.

 IZBIRNI PREDMET – ANSAMBELSKA IGRA
 (7. razred) 

Predmet je namenjen učencem 7. razreda, ki si želijo skupinsko izvajati glasbo. Pod
mentorstvom učitelja lahko nastane šolski ansambel ali “bend”. Učenci se lahko
priključijo ne glede na glasbeno predznanje in tako poglabljajo svoje znanje ali pa pridobijo
osnovna znanja in spretnosti. Skupaj lahko nastopajo, raziskujejo, ustvarjajo, posnamejo
glasbo itd.

CILJI:
• učenci urijo tehniko petja/igranja glasbil,
• usklajeno izvajajo glasbo v skupini,
• znajo uporabljati različne zapise glasbe,
• spoznavajo glasbo različnih zvrsti,
• poustvarjajo glasbo,
• ustvarjajo glasbo.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Janja Belej.IZBIRNI PREDMET – ŠAH 1 – ŠAHOVSKE OSNOVE

(7. razred)

Program je enoletni, izberejo ga lahko učenci od sedmega do devetega razreda, in sicer vsi učenci, ki jih veseli igranje šaha in odkrivanje njegovih skrivnosti. Lahko so začetniki ali pa že seznanjeni s pravili in načinom šahovske igre.

Minimalna znanja:

  • odigrajo partijo, jo zapišejo (notirajo) in uporabijo klasično šahovsko uro;
  • izračunajo in uporabijo menjalne vrednosti ter izračunajo materialno prednost;
  • matirajo golega kralja (a) z damo, (b) s trdnjavo.

Temeljna znanja:

  • poznajo zemljepis šahovnice in določijo barvo posameznih polj na njej;
  • uporabijo pravila načrtne igre;
  • poznajo osnovna pravila odprtih iger (načelo aktivnosti, hiter in skladen razvoj, nadzor nad središčem) in jih uporabijo v praksi;
  • rešijo preproste taktične naloge v eni, dveh ali treh potezah;
  • vodijo kmeta v damo in pri tem uporabijo pravilo kvadrata in opozicije; • kaznujejo začetniške napake v odprtih igrah;
  • poznajo glavne zvrsti šahovske igre: klasični, problemski, dopisni, slepi, računalniški, hitropotezni, pospešeni, polpospešeni šah ter šah prek svetovnega spleta.

Učenje poteka v razredu, v katerem so šahovske garniture, ure in v računalniški učilnici.
Učenec, ki obiskuje ta predmet lahko svoje znanje nadgradi v prihodnjem letu, ko bo lahko izbral predmet Šahovsko kombiniranje.

Letno število ur je 35 in poteka po eno uro na teden. Predmet poučuje Petra KojcIZBIRNI PREDMET – VERSTVA IN ETIKA I.
 (7. razred) 

Izbirni  predmet Verstva in etika je triletni predmet in ni namenjen samo učencem, ki obiskujejo katoliški verouk. Pri predmetu verstva in etika se učenci namreč seznanijo z največjimi svetovnimi religijami (krščanstvo, hinduizem, budizem, judovstvo, islam) ter spoznavajo njihove značilnosti in posebnosti. Predmet učence navaja k strpnosti in medsebojnem spoštovanju ter razvija sposobnost razumeti druge.

Predmet obsega 35 ur na leto.
Predmet bo poučevala gospa Simona Šarlah.


 

IZBIRNI PREDMET – LITERARNI KLUB  (7. razred)

Literarni klub je namenjen vsem, ki radi pokukate v svet knjige ter tudi za tiste, ki radi ustvarjate: stripe, zgodbe, pravljice, basni, bloge, poezije, … v vseh jezikih.

Pri literarnem klubu bomo brali knjige po vašem izboru in se o njih ustvarjalno pogovarjali. Srečali se bomo tudi z ustvarjalnim pisanjem ter sodobnimi avtorji.
V dogovoru z vami bomo lahko sodelovali tudi na javnih natečajih.

Cilji:

  • Pogovarjati se o prebranem besedilu.
  • Predstavljati in utemeljevati lastna stališča.
  • Primerjati umetnostna besedila.
  • Ustvarjati doživljajska in domišljijska besedila.
  • Odzivati se na prebrano besedilo.
  • Spoznati avtorja in z njim voditi literarni klub.
  • Obiskati knjižnico / knjigarno in si ogledati / soustvariti literarno delavnico.

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI PREDMETI TER ŠPORT


  

IZBIRNI PREDMET – Urejanje besedil (računalništvo) (7. razred)

Pri izbirnem predmetu RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Pridobijo si tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Praktični del pouka:

  • učenci spoznajo osnove urejanja in oblikovanja besedil in tabel,
  • naučijo se urejanja grafičnih datotek, ki postanejo sestavni del besedila,
  • izdelajo projektno nalogo v programu Microsoft Word oz. Writer (Open Office) v katero vključijo besedilo, slike in tabele.

Pouk se izvaja v računalniški učilnici. Pri predmetu se ne zahteva predhodnega znanja dela z računalnikom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

Predmet je enoleten. Obseg ur: 35 ur/leto

Predmet poučuje gospa Vilma Ošlak in Jurij Uranič.IZBIRNI PREDMET – SODOBNA PRIPRAVA HRANE
  (7. razred) 

Izbirni predmet Sodobna priprava hrane, je namenjen učencem in učenkam 7. razreda in pomeni nadgradnjo vsebin pri predmetu gospodinjstvo, saj pouk temelji na praktičnem delu in pripravi hrane. Pri predmetu učenci in učenke pridobijo znanje o pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter zdravih načinov priprave hrane.

Pri predmetu učenci in učenke:

  • pridobijo in poglobijo znanje o prehrani z vidika zagotavljanja in ohranjanja zdravja,
  • praktično pripravijo obroke, ki vsebujejo hranilne snovi, ki jih morajo vsebovati celodnevni obroki, da zadostijo potrebam organizma,
  • se seznanijo s prehranskimi navadami in njihovim pomenom za zdravje človeka,
  • se seznanijo s postopki priprave jedi,
  • se seznanijo z elementi varnosti in čistoče pri delu v kuhinji.

Praktično delo obsega:

  • pripravo in kuhanje hrane,
  • pripravo in dekoracijo mize za različne priložnosti,
  • bonton pri mizi,
  • kakovost živil,
  • osebno higieno pri pripravi hrane.

Pri predmetu bo veliko praktičnega dela, zato se bo izvajal vsake 14 dni po dve uri tedensko (občasno pa tudi več ur, enkrat na mesec). Zaradi tega učencem, ki ga bodo obiskovali, žal ne moremo zagotoviti šolskega prevoza!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Maja Luković.


 

IZBIRNI PREDMET – VEZENJE : OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA 
(7. razred)

Vezenje spada med slovensko kulturno dediščino, ki jo želimo ponovno oživiti in ohraniti za
prihodnost. Vezenje je umetniško delo, s katerim se lahko okrasi soba, vezenina
se lahko uporabi na vseh oblačilih in modnih dodatkih, npr. obleki, ovratniku,
broški, zapestnici, torbici, nakupovalni vrečki, knjižnem ovitku ali kazalu.

Splošni cilj predmeta:

  • Učenci pri praktičnem delu razvijajo ročne spretnosti, pridobivajo delovne
   navade, krepijo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost.
  • Učencem želim posredovati znanja s področja vezenja in vezenin in tako
   obuditi kulturno dediščino.
  • Učenci spoznajo vezenine in načine vezenja kot pomemben element
   kulturne dediščine.

Potrebščine: pribor za vezenje (igle, platno, preje, naprstnik, škarje).

Ker je predmet je ponujen v 7., 8. in 9. razredu, bo v urnik postavljen na nulto uro!

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Tejka Jager.


IZBIRNI PREDMET – OBDELAVA GRADIV – LES) (7. razred)

Učenci bodo izdelovali predmete iz lesa. Izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo, uporabijo obdelovalne postopke in ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti. Merijo, spoznavajo osnovna orodja in se navajajo na organizacijo. Spoznajo nevarnosti pri delu. Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti. Večina časa je namenjena praktičnemu delu v tehniški delavnici. Zaradi narave dela se predmet lahko izvaja vsak drugi teden v blok urah.

Predmet poučuje gospa Petra Ermenc Strnad in je enoleten.


 

IZBIRNI PREDMET – ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA IN ZEMLJA (7. razred)

Izbirni predmet astronomija poskuša zadostiti potrebam mladega človeka, ki raziskuje svoj položaj v svetu predvsem na relaciji Jaz – Zemlja, Zemlja – Sonce in Sonce ter ostalo vesolje.

Pri predmetu se bodo učenci naučili opazovati nebo, iskati vzroke za razne pojave v vesolju, naučili se bodo načrtovati, izvajali bodo preprosta opazovanja s teleskopi in izdelovali različne modele nebesnih teles. 

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Tatjana Hedžet.IZBIRNI PREDMET – ŠPORT ZA ZDRAVJE
(7. razred)

Vsebina predmeta in dejavnosti:

  • Opravljati dalj časa trajajoče dejavnosti v naravi s poudarkom na vztrajnosti.
  • Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti.
  • Seznaniti se z načinom zdrave prehrane.
  • Seznaniti se z nekaterimi sodobnimi športno rekreativnimi dejavnostmi, ki imajo ugoden vpliv na izboljševanje zdravstvenega stanja ljudi.
  • Vplivati na oblikovanje in razvoj stališč do zdravega načina življenja.
  • Aktivnosti v naravi: pohodništvo, kolesarjenje, plavanje.
  • Aktivnosti v telovadnici: badminton, igre z žogo (odbojka, košarka, nogomet), aerobika.

Predmete s športnih vsebin pokrivajo: Robert Suholežnik, Igor Fenko in Urh Poteko


.

PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2024 – 2025

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti. Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!
 

Nazaj na stran Izbirni predmeti