Šolski sklad OŠ Vojnik je s sklepom na seji  27. februarja 2007, v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ustanovil Svet zavoda OŠ Vojnik.

Upravni odbor Šolskega sklada ima sedem članov, ki so predstavniki delavcev in predstavniki staršev.

Upravni odbor sestavljajo:

– Klavdija Winder Pantner – predsednica
– Simone Golež
– Suzana Jelenski Napotnik-tajnica
– Rozmari Petek-namestnica predsednice
– Aleksandra Pintarič Kaczynska
– Romana Hrustelj
– Janja Ramšak

Upravni odbor je PRAVILA O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA OŠ VOJNIK sprejel na seji, dne 11. 11. 2010.
Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevkov staršev, zaposlenih na šoli, zapuščin, donacij in drugih virov.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso neposredno sestavine izobraževalnega programa in katere ne financira ustanovitelj. Sklad zbira in skladno z načrtom razporeja sredstva za sofinanciranje nakupa nadstandardne opreme šole ali druge projekte, ki pripomorejo k zvišanju standarda pouka ali bivanja učencev v šoli. Pomembno področje delovanja je tudi posluh za pomoč socialno šibkim učencem.

Transakcijski račun šolskega sklada je: 01339 – 6030686775 sklic 555
Če želite šolskemu skladu pomagati, Vas vabimo s prošnjo za donacije šolskemu skladu.

Poraba sredstev iz računa Šolskega sklada je strogo namenska. Višino in načrt porabe zbranih sredstev sprejme upravni odbor.

Prošnja za pomoč pri plačilu.
Merila za dodelitev pomoči.