1. Svet zavoda

Je najvišji upravni organ šole. Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole in zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge. Sestavlja ga 11 članov: 3 člani ustanovitelja, (Občina Vojnik), 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev zavoda. V mandatnem obdobju 20. 1. 2017 – 19. 1. 2021 ga sestavljajo:

Predstavniki ustanovitelja:
Anton Kosem
Marija Jevšenak
Urška Mužar

Predstavniki staršev
Barbara Mikuš Marzidovšek
Melita Travnik
Tanja Mlakar Lisec

Predstavniki zavoda
Maja Kovačič – predsednica
Petra Ofentavšek – podpredsednica
Nada Brežnik
Tatjana Hedžet
Lidija Eler Jazbinšek

2. Ravnatelj
Ravnateljica šole je Olga Kovač. Mandat ravnatelja šole je 5 let, po posebnem postopku pa ga imenuje Svet zavoda.

3. Svet staršev
Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega oddelka matične šole Vojnik in podružnic, skupaj torej 39 staršev.
Svet staršev deluje glede na Poslovnik sveta staršev OŠ Vojnik.

mail-h

mail-h1

Zapisniki sveta staršev v šolskem letu 2017-2018:

zapisnik 1. sestanka
zapisnik 2. sestanka,
zapisnik 3. sestanka

zapisnik 4. sestanka,