DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI


.

ŠPANŠČINA II.  (nadaljevanje)

Osvajanje tujih jezikov ne prinaša zgolj večjih možnosti pri izbiri študija ali zaposlitve, temveč hkrati pomaga graditi strpno in demokratično družbo. Otrokom odkriva nove svetove, kulture ter navade in običaje ljudi. Spoznavanje tujih jezikov spodbuja zanimanje za drugačnost in otroke vzgaja k strpnosti, solidarnosti, spoštovanju drugačnosti in k sodelovanju z drugimi.

Španščina je po številu govorcev tretji najbolj razširjen jezik na svetu (440 milijonov maternih govorcev), je eden izmed najpomembnejših jezikov Evropske unije in eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Cilji in nameni učenja španščine v OŠ so:

  • osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini;
  • osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južno ameriške družbe in kulture;
  • pomoč pri razvoju pozitivne samozavesti otrok in pri premagovanju strahu pred govorjenjem pred drugimi;
  • prepoznavanje in spodbujanje razvoja individualnih osebnostnih in jezikovnih sposobnosti otrok.

Izbirni predmet španščina je trileten in obsega 70 šolskih ur v enem šolskem letu. Izvaja se dvakrat tedensko (dve uri na teden), zato učencem ni potrebno izbirati drugega izbirnega predmeta.
Španščino II. si lahko izberejo le učenci, ki so že v 7. razredu obiskovali izbirni predmet španščina I. 

Predmet bo poučevala gospa Nina Smerke.


..

LIKOVNO SNOVANJE  II.

Predmet je namenjen učencem, ki so likovno bolj ustvarjalni in želijo svoje umetniške talente na tem področju dodatno razvijati. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE je enoletni predmet, ki je vezan na razred. Program predmeta v eni uri tedensko zajema naslednja področja in vsebine:

Risanje
Učenci se navajajo na samostojnejše komponiranje risbe po načelih kompozicije, ostrijo si čut za opazovanje predmetov v okolju in naravi ter si razvijajo likovni spomin in domišljijo.

Slikanje
Učenci si bogatijo zmožnost mešanja barv in občutek za barvno ravnovesje, spoznavajo različne slikarske tehnike in spoznajo računalnik kot slikarsko orodje.

Kiparstvo
Učenci se seznanijo z različnimi kiparskimi tehnikami. Oblikujejo kipe in reliefe iz različnih materialov.

Cilj vrednotenja ni samo ocena končnega izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela in prizadevanja. K predmetu likovno snovanje so vabljeni vsi učenci, ki radi rišejo, ustvarjajo z barvami, oblikujejo iz različnih materialov in nasploh želijo razvijati ustvarjalno mišljenje.

Predmet je enoleten in je vezan na razred. Poučuje ga gospa  Eva Verdev.


VZGOJA ZA MEDIJE
(šolsko novinarstvo, tisk, šolski radio)

Glavni cilji predmetov so:

  •  kritično analiziranje, ocenjevanje in izdelovanje različnih medijskih oblik,
  •  spoznavanje medijskih institucij, kategorij in tehnologij, medijskega občinstva in jezikov,
  •  spoznavanje skupnih značilnosti medijev,
  •  nastanek in razvoj medijev,
  •  značilnosti posameznega medija,
  •  pomen novinarske etike,
  •  oglaševanje in propaganda,
  •  delo novinarjev v različnih medijih.

Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. V celotnem času učenci dopolnjujejo spletni časopis in ustvarjajo ostale medijske vsebine za potrebe šole.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

Izbirni predmet VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI je enoletni izbirni predmet. Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste, nekatere bolj, druge pa se pojavljajo v večjih časovnih intervalih. Za vse velike nesreče je značilno, da ogrožajo življenja, uničujejo premoženje, pridelke ipd., zato je izredno pomembna pripravljenost posameznikov nanje. Od tega, kako bomo ravnali med nesrečo in po njej, je namreč lahko odvisno tudi naše preživetje.

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih in zunajšolskih dejavnostih. S predmetom pri učencih spodbujamo dejaven odnos do okolja, naravnih in drugih nesreč ter pripravljenost pomagati in opravljati prostovoljno delo.

Učenci bodo pri predmetu:

  • spoznali naravne in druge nesreče ter opredelili vrste, vzroke in posledice nesreč v ožjem in širšem okolju,
  • spoznali in ovrednotili temeljne reševalne službe in organizacije, ki so danes vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • pridobili izkušnje in razvijali spretnosti ter veščine za primerno ukrepanje pred nesrečami, med njimi in po njih, s poudarkom na nesrečah, ki lahko nastanejo v njihovem ožjem okolju,
  • razvijali vrednote solidarnosti in prostovoljnosti ter se zavedali pomena varnosti kot vrednote,
  • spoznali pomen evakuacije ob ogroženosti, izdelali evakuacijski načrt in ga tudi preizkusili.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospod Robert Suholežnik.

 


.
NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI PREDMETI TER ŠPORT


.

  Multimedija  (računalništvo)

  •  učenci spoznajo osnove izdelave predstavitve z računalnikom;
  • izdelajo projektno nalogo v programu Microsoft PowerPoint oz. Impress (Open Office); v katero vključijo vse elemente dobre predstavitve (besedilo, slika, zvok, animacija).

Predmete poučuje gospod Jure Uranič.


.

OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE 

Učenci bodo  izdelovali valjaste predmete s struženjem. Izdelajo in uporabijo tehnično dokumentacijo in projektirajo uporaben izdelek. Spoznajo stroje,  primerjajo lastnosti in spoznavajo sestavo orodij, strojev… Opravljajo osnovne delovne operacije in se navajajo na organizacijo in planiranje proizvodnje. Uporabljajo zaščitna sredstva. Večina časa je namenjena praktičnemu delu v tehniški delavnici. Zaradi narave dela se predmet lahko izvaja vsak drugi teden v blok urah.

Predmet poučuje gospa Vilma Ošlak in je enoleten.


.

POSKUSI V KEMIJI 

Izbirni predmet Poskusi v kemiji lahko učenci izberejo v 8. razredu.
Učencem predmet omogoča, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine pridobljene pri pouku kemije. Učenci spoznajo metode varnega eksperimentalnega dela, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje:

  • postavljanje hipotez,
  • opazovanje in opisovanje pojavov,
  • zbiranje, beleženje in predstavitve opažanj in rezultatov,
  • prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Predmeta sta enoletna. Poučuje ju gospa Nika Lesjak.

 


IZBRANI ŠPORT

Pri izbranem športu bodo učenci:

  • razvijali nekatere funkcionalne in gibalne sposobnosti,
  •  opravljali dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja,
  • nadgradili tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi,
  • spoznali namen redne športne vadbe,
  • spoznali določena pravila,
  • spoznali vpliv tega športa na organizem,
  • povezali različna znanja drugih predmetov z izbranim športom (družba, biologija, etika in družba…),
  • ob spoštovanju pravil športnega obnašanja spoznavali medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost,
  • doživljali vpliv športne vadbe na dobro počutje.

Vsebine:
–  izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov,
–  učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov.

Predmete s športnih vsebin pokrivajo: Robert Suholežnik, Igor Fenko in Urh Poteko


 

PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2022 – 2023

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti. Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!

 


Nazaj na stran Izbirni predmeti