DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI


.
RETORIKA 

Pri urah obveznega izbirnega predmeta se bodo učenci seznanili s to pradavno veščino, predvsem pa z njeno široko paleto uporabnosti v današnjem času. Spoznavali bodo argumentacijo in se naučili razlikovati med dobrimi in slabimi argumenti. Usvojili bodo sestavne dele retorične tehnike in oblikovali prepričljive govore.  Pri delu bomo uporabljali video tehniko in tako spremljali napredek vsakega učenca.

Učenci dobijo v šolskem letu po dve oceni za samostojen govorni nastop in eno oceno za analizo govora.

Predmet je enoleten in se ponuja le devetošolcem. Predmet bo poučevala gospa Barbara Bliznac Ojsteršek


.

ŠPANŠČINA III.  (nadaljevanje)

Osvajanje tujih jezikov ne prinaša zgolj večjih možnosti pri izbiri študija ali zaposlitve, temveč hkrati pomaga graditi strpno in demokratično družbo. Otrokom odkriva nove svetove, kulture ter navade in običaje ljudi. Spoznavanje tujih jezikov spodbuja zanimanje za drugačnost in otroke vzgaja k strpnosti, solidarnosti, spoštovanju drugačnosti in k sodelovanju z drugimi.

Španščina je po številu govorcev tretji najbolj razširjen jezik na svetu (440 milijonov maternih govorcev), je eden izmed najpomembnejših jezikov Evropske unije in eden izmed šestih uradnih jezikov Organizacije združenih narodov.

Cilji in nameni učenja španščine v OŠ so:

  • osvojitev osnov slušnega in bralnega razumevanja ter ustnega in pisnega sporočanja v španščini;
  • osvojitev uporabne komunikacije v španščini ter spoznavanje španske ter južno ameriške družbe in kulture;
  • pomoč pri razvoju pozitivne samozavesti otrok in pri premagovanju strahu pred govorjenjem pred drugimi;
  • prepoznavanje in spodbujanje razvoja individualnih osebnostnih in jezikovnih sposobnosti otrok.

Izbirni predmet španščina je trileten in obsega 70 šolskih ur v enem šolskem letu. Izvaja se dvakrat tedensko (dve uri na teden), zato učencem ni potrebno izbirati drugega izbirnega predmeta.
Španščino III. si lahko izberejo le učenci, ki so že v 7. in 8. razredu obiskovali izbirni predmet španščina I. in II.

Predmet bo poučevala gospa Nina Smerke.


.

.

JAZ IN DRUGI  (filozofija za otroke)

Filozofija za otroke – jaz in drugi je predmet, ki ga lahko izberejo učenci 9. razreda, ne glede na to ali so prejšnje leto izbrali predmet filozofija za otroke – kritično mišljenje oz. etična raziskovanja ali ne. Predmet filozofija za otroke – jaz in drugi je povezan z učenčevimi lastnimi izkušnjami življenja v družbi. Pogovarjamo se o odnosih med ljudmi in o problemih, ki nastajajo zaradi naše različnosti in zaradi različnih potreb posameznikov v družbi. V ospredju je razmerje med posameznikom in družbo. Ker delo pri tem izbirnem predmetu temelji na razvijanju aktivnega poslušanja (torej sprejemanja drugega in drugačnega mnenja in argumentiranju svojega), temeljijo ure na pogovoru enakovrednih sogovorcev, učenci pa pridobivajo ocene glede na aktivno sodelovanje v pogovoru in argumentiranem izražanju svojega mnenja.

Predmet je enoleten in obsega eno uro tedensko.  Poučuje ga gospa Simona Šarlah.


.

 

LIKOVNO SNOVANJE  III.

Predmet je namenjen učencem, ki so likovno bolj ustvarjalni in želijo svoje umetniške talente na tem področju dodatno razvijati. Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE je enoletni predmet, ki je vezan na razred. Program predmeta v eni uri tedensko zajema naslednja področja in vsebine:

Risanje
Učenci se navajajo na samostojnejše komponiranje risbe po načelih kompozicije, ostrijo si čut za opazovanje predmetov v okolju in naravi ter si razvijajo likovni spomin in domišljijo.

Slikanje
Učenci si bogatijo zmožnost mešanja barv in občutek za barvno ravnovesje, spoznavajo različne slikarske tehnike in spoznajo računalnik kot slikarsko orodje.

Kiparstvo
Učenci se seznanijo z različnimi kiparskimi tehnikami. Oblikujejo kipe in reliefe iz različnih materialov.

Cilj vrednotenja ni samo ocena končnega izdelka, temveč tudi ocena učenčevega dela in prizadevanja. K predmetu likovno snovanje so vabljeni vsi učenci, ki radi rišejo, ustvarjajo z barvami, oblikujejo iz različnih materialov in nasploh želijo razvijati ustvarjalno mišljenje.

Predmet je enoleten in je vezan na razred. Poučuje ga gospa  Eva Verdev.


.

VZGOJA ZA MEDIJE
(šolsko novinarstvo, tisk, šolski radio)

Glavni cilji predmetov so:

  •  kritično analiziranje, ocenjevanje in izdelovanje različnih medijskih oblik,
  •  spoznavanje medijskih institucij, kategorij in tehnologij, medijskega občinstva in jezikov,
  •  spoznavanje skupnih značilnosti medijev,
  •  nastanek in razvoj medijev,
  •  značilnosti posameznega medija,
  •  pomen novinarske etike,
  •  oglaševanje in propaganda,
  •  delo novinarjev v različnih medijih.

Učenci spoznajo skupne značilnosti množičnih medijev, razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, dokument, fotografija, video, film, glasba, internet in znajo razlikovati oglaševanje ter propagando od novinarskega sporočanja. Učenci razumejo, da mediji sveta ne zrcalijo, ampak ga konstruirajo in ustvarjajo. V celotnem času učenci dopolnjujejo spletni časopis in ustvarjajo ostale medijske vsebine za potrebe šole.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospa Barbara Bliznac Ojsteršek.


.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

Izbirni predmet VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI je enoletni izbirni predmet. Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste, nekatere bolj, druge pa se pojavljajo v večjih časovnih intervalih. Za vse velike nesreče je značilno, da ogrožajo življenja, uničujejo premoženje, pridelke ipd., zato je izredno pomembna pripravljenost posameznikov nanje. Od tega, kako bomo ravnali med nesrečo in po njej, je namreč lahko odvisno tudi naše preživetje.

Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri obveznih predmetih in zunajšolskih dejavnostih. S predmetom pri učencih spodbujamo dejaven odnos do okolja, naravnih in drugih nesreč ter pripravljenost pomagati in opravljati prostovoljno delo.

Učenci bodo pri predmetu:

  • spoznali naravne in druge nesreče ter opredelili vrste, vzroke in posledice nesreč v ožjem in širšem okolju,
  • spoznali in ovrednotili temeljne reševalne službe in organizacije, ki so danes vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
  • pridobili izkušnje in razvijali spretnosti ter veščine za primerno ukrepanje pred nesrečami, med njimi in po njih, s poudarkom na nesrečah, ki lahko nastanejo v njihovem ožjem okolju,
  • razvijali vrednote solidarnosti in prostovoljnosti ter se zavedali pomena varnosti kot vrednote,
  • spoznali pomen evakuacije ob ogroženosti, izdelali evakuacijski načrt in ga tudi preizkusili.

Predmet je enoleten. Poučuje ga gospod Robert Suholežnik.

 


.
NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI PREDMETI TER ŠPORT


.

Računalniška omrežja (računalništvo)

  • učenci spoznajo osnove računalniških omrežij in interneta;
  • v projektni obliki dela izdelajo spletno stran (v jeziku HTML in  z uporabo orodij v oblačnih storitvah) in jo prenesejo na svetovni splet;
  • spoznavajo osnove programiranja.

Pouk se izvaja v računalniški učilnici.  Vsak od predmetov je enoleten. Obseg ur: 32 ur/leto
(Zaželeno je, da je učenec obiskoval enega od računalniških predmetov v 8. ali 7. razredu.)

Predmete poučuje gospod Jure Uranič.


 

ŠPORT ZA SPROSTITEV 

Vsebina predmeta:

Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti. Z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo.
Opravljati dalj časa naloge gibalnega značaja v naravi s poudarkom na vztrajnosti.
Seznaniti se z novimi športi, ki so pomemben del športno reaktivne ponudbe.
Čustveno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja.

Večji del ur bo namenjen skrbi za skladen telesni razvoj ter navajanje na zdravo življenje (splošna kondicijska pripravljenost, kakovostno preživljanje prostega časa, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, sposobnost prenašanja naporov).

Predmete s športnih vsebin pokrivajo: Robert Suholežnik, Igor Fenko in Urh Poteko


 

PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM ZA ŠOLSKO LETO: 2022 – 2023

Za prijavo se prijavite v LoPolis in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti. Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!

 


Nazaj na stran Izbirni predmeti