SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE VOJNIK Prušnikova 14, 3212 Vojnik

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja  izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja- ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 –uradno prečiščeno besedilo, 36/08,58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., in 25/17 –ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI) in 84. člen Kazenskega zakonika ( Uradni list RS, št.50/12- uradno prečiščeno besedilo, 6/16-popr., 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predviden začetek dela bo 1. 9. 2021. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

 • dokazilo o izobrazbi (ftk overjena),
 • dokazilo o pridobljenem nazivu (ftk overjena),
 • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (ftk overjena),
 • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ftk overjena),
 • opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
 • potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 • potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 • program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
 • kratek življenjepis (zaželjen) in
 • izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za  namen in v zvezi s postopkom imenovanja

pošljite do vključno 14.04.2021 v zaprti kuverti na naslov SVET ZAVODA Osnovne šole Vojnik, Prušnikova 14, 3212

Vojnik, s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.